News

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา จงนำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์ มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง …………………………………………………………… คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์

  รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์   สอบถามเพิ่มเติม คุณมณีรัตน์ ใจคง โทร 0-2218-6878

รับการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

โดยมีคณะกรรมการจากสภาวิศวกรและกรรมการจากภายนอกรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ 2. รศ.ดร.ปิยบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ 3. รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา 4. นางสาวธิดารัตน์ ขอประสิทธิ์

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2561  ถึง  31 ตุลาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัจฉรา 0-2218-6880, 0-2218-6878

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต บ.นำ้มันพืชปทุม จำกัด

Optimal Control of Batch Membrane Processes (by Dr.Miroslav Fikar)

Optimal Control of Batch Membrane Processes by Dr.Miroslav Fikar Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia Faculty of Chemical and … Continued