บทร้อยกรอง แสดงความอาลัย ขึ้นเว็บ เหงื่อ กลาง
chemeng-chemistry-bg-1
Among the World's Best
Department of Chemical Engineering,
Chulalongkorn University is one of the world’s top
100 universities ranking in chemical engineering
three years in a row 2011-16 by QS.

News and Updates

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา จงนำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์ มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง …………………………………………………………… คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์

  รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์   สอบถามเพิ่มเติม คุณมณีรัตน์ ใจคง โทร 0-2218-6878

รับการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

โดยมีคณะกรรมการจากสภาวิศวกรและกรรมการจากภายนอกรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ 2. รศ.ดร.ปิยบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ 3. รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา 4. นางสาวธิดารัตน์ ขอประสิทธิ์

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต บ.นำ้มันพืชปทุม จำกัด

Facts and Figures

36

Faculty Members

3

Degrees Offered

9

Research Groups

Publications

Sunsandee, N., Phatanasri, S., Ramakul, P., Pancharoen, U. Thermodynamic parameters and isotherm application on enantiomeric separation of levofloxacin using hollow fiber supported liquid membrane system. 2018, Separation and Purification Technology 195 , 377-387.
Tantikhajorngosol, P., Laosiripojana, N., Jiraratananon, R., Assabumrungrat, S. A modeling study of module arrangement and experimental investigation of single stage module for physical absorption of biogas using hollow fiber membrane contactors. 2018, Journal of Membrane Science 549 , 283-294.
Phunpee, S., Suktham, K., Surassmo, S., Jarussophon, S., Rungnim, C., Soottitantawat, A., Puttipipatkhachorn, S., Ruktanonchai, U. Controllable encapsulation of α-mangostin with quaternized β-cyclodextrin grafted chitosan using high shear mixing. 2018, International Journal of Pharmaceutics 538 (1-2) , 21-29.
All Publications