16 November 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการทำงานจริง สู่เนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนอันเข้มข้น เพื่อพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยและตลาดแรงงานได้อย่างตรงจุด พร้อมต่อยอดในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก
โดย Dow ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์การทำงานจริง และส่งบุคลากรไปเป็นอาจารย์พิเศษในชั้นเรียนให้กับนิสิตวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต แขนงการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาและรับนิสิตเข้าฝึกงานที่โรงงานดาวอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพิจารณานิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม > https://www.dowfamilythailand.com/th/news-detail.php…