5 July 2021

การแข่งขัน BCGeTEC Green Business Idea Challenge

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

การแข่งขัน BCGeTEC Green Business Idea Challenge

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][vc_gallery el_id=”gallery-175318″ medias=”85655,85647,85648″ gutter_size=”3″ screen_lg=”1000″ screen_md=”600″ screen_sm=”480″ single_overlay_opacity=”50″ single_padding=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

ศูนย์ BCGeTEC ได้จัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานของคุณได้แล้ววันนี้

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้ทุกคนสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มากขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดขยะพลาสติกที่เกิดจากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มาก เช่น ภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหาร ช้อนส้อม หลอดน้ำ แก้วน้ำ ถุงพลาสติก ซึ่งนับวันปัญหาขยะก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่โลกต้องเผชิญอยู่

จึงขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกลุ่มกัน 3-5 คน (ต้องมีนักเรียนที่มีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 คน) มาเสนอไอเดียและสร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจใหม่ที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหา “ขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากบริการ food delivery โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่คิดขึ้นและวางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้อย่างยั่งยืน” โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น 15,000 บาท และได้ร่วมมือกับศูนย์ BCGeTEC เพื่อเปิดโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบด้วย

ในรอบคัดเลือกนี้ จะเปิดรับผลงานซึ่งประกอบด้วยรายงานไม่เกิน 4 หน้า และคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3-5 นาที ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 สิงหาคม  2564 กติกาและรายละเอียดสามารถอ่านได้ด้านล่าง ซึ่งจะประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมในวันที่ 20 สิงหาคม  2564

1.      โจทย์การแข่งขัน

ปัจจุบันธุรกิจ food delivery กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แต่การดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีส่วนทำให้เกิดขยะพลาสติกหลายชนิด เช่น ภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหาร ช้อนส้อม หลอดน้ำ แก้วน้ำ ถุงพลาสติก

ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเสนอแนวคิดธุรกิจใหม่ที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากบริการ food delivery โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่คิดขึ้นและวางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้อย่างยั่งยืน

2.      กติกาการแข่งขัน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ทีมละ 3-5 คน โดยในทีมต้องมีนักเรียนสายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 คน ส่งแนวคิดธุรกิจที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากบริการ food delivery  ในรูปแบบรายงานและ VDO clip ดังนี้

 • รายงานไม่เกิน 4 หน้า ประกอบไปด้วย
 1. ปัญหาของลูกค้า (Pain point) ที่ธุรกิจนี้จะมีส่วนช่วยแก้ไข
 2. แนวคิดธุรกิจนวัตกรรมของโครงการ
 3. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ขนาดของตลาด/ ส่วนแบ่งของตลาด
 5. จำนวนช่องทางและวิธีการการจัดจำหน่าย
 6. สภาพการแข่งขันของคู่แข่งในปัจจุบัน
 7. กลยุทธ์การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ
 8. การได้มาซึ่งรายได้ (revenue stream)
 9. การจัดการต้นทุนและผลตอบแทน
 • VDO คลิปไม่เกิน 3 นาที ในการนำเสนอและสรุปแนวคิดเพื่อใช้ประกอบรายงาน

3.      รางวัล

ทีมที่ผ่านรอบแรกจำนวน 5 ทีม จะได้เข้าอบรมและพัฒนา business model ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาของศูนย์ BCGeTEC รวมทั้งมีโอกาสนำเสนอ idea กับศูนย์ BCGeTEC และผู้สนับสนุนโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาไอเดียให้เกิดขึ้นจริง โดยจะมีรางวัลให้ทั้ง 5 ทีม ดังนี้

 • Best Idea Gold Award 1 รางวัล
  • ประกาศนียบัตรจากศูนย์ BCGeTEC พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
  • การสนับสนุนพัฒนาธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับศูนย์ BCGeTEC
 • Best Idea Silver Award 1 รางวัล
  • ประกาศนียบัตรจากศูนย์ BCGeTEC พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท
 • Best Idea Bronze Award 1 รางวัล
  • ประกาศนียบัตรจากศูนย์ BCGeTEC พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 ทีม
  • ประกาศนียบัตรจากศูนย์ BCGeTEC พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

4.      เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินจะทำโดยคณะกรรมการศูนย์ BCGeTEC ประกอบด้วยเกณฑ์ต่างๆดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

 1. การพิจารณาด้านความเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี

1.1. ความใหม่ของคุณค่าที่ส่งมอบ/ ความแตกต่างของประสิทธิภาพและความสามารถของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน

1.2. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3. ความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีและบริการ

1.4. การระบุและการค้นหาถึงจุดที่เป็นปัญหาและสร้างความยุ่งยาก (Pain point)

 1. การพิจารณาด้านศักยภาพด้านการตลาด

2.1. ขนาดของตลาด / ตอบสนองทิศทางและแนวโน้มตลาด / ส่วนแบ่งของตลาด

2.2. จำนวนช่องทางและวิธีการการจัดจำหน่าย

2.3. สภาพการแข่งขันของคู่แข่งในปัจจุบัน

2.4. ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์/บริการกับคู่แข่งในตลาด

 1. การพิจารณาด้านกลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจนวัตกรรม

3.1. กลยุทธ์การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของโครงการ

3.2. การได้มาซึ่งรายได้ (revenue stream)

3.3. ความเป็นไปได้ในการลงทุน/การจัดการต้นทุนและผลตอบแทน

 

5.      กำหนดการการแข่งขัน

เดือน กิจกรรม
มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
 • ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและเปิดรับผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน
สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัครและส่งผลงาน 10 ส.ค.
 • คณะกรรมการร่วมตัดสินผลการแข่งขันรอบที่ 1
 • 20 ส.ค. ประกาศผล 5 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก
 • ช่วงปลายเดือน ส.ค. จัด Training session Business Model Canvas ให้ 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
กันยายน 2564
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม พัฒนา Business model โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากศูนย์ BCGeTEC ให้คำแนะนำ
ตุลาคม 2564
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม นำเสนอผลงานกับคณะกรรมการ
 • 31 ตุลาคม ประกาศผลรางวัล
 • ทีมที่ได้รับการคัดเลือกร่วมวางแผนพัฒนาธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับ BCGeTEC และ Sponsor

6.      ติดต่อสอบถามเพื่อเติม

ทางอีเมล์ bcgetec.staff@gmail.com
ทางเฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/BCGeTEC

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]