8 October 2021

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) จากสภาวิศวกรในการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภาวิศกรพิจารณาแล้วเห็นควรรองรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น Full accreditation ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองจำนวน 6 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2568