9 July 2020

เปิดรับสมัครภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563