1 April 2021

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Board of Engineering Education : TABEE) ทั้งนี้เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

โดยมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (Accreditation) ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา โดยผู้ตรวจประเมินได้ทำการตรวจเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ห้องปฏิบัติการ Unit Operation และ ห้องปฏิบัติการเคมีและเคมีวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]