9 August 2023

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

2023-9.8.66m8
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดย รศ.ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2566 จากการคิดค้นและพัฒนางานวิจัย “วิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยาเชิงคำนวณเพื่อการคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์และสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยใหม่ในภาคการศึกษาขั้นสูงและอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก” โดยมี นางสาวบงกช หงสะพัก ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพและเผยแพร่งานวิจัย สำนักบริหารวิจัย เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปีนี้
2023-9.8.66m2
ผลงานวิจัย“วิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยาเชิงคำนวณเพื่อการคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์และสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยใหม่ในภาคการศึกษาขั้นสูงและอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก” มีจุดมุ่งหมายหลักในการทำความเข้าใจปรากฎการณ์การเร่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous Catalysts) ซึ่งเป็นชนิดหลักในภาคอุตสาหกรรม ให้มีความว่องไว มีเสถียรภาพและการเลือกเกิดจำเพาะที่สูงขึ้น โดยสร้างฐานข้อมูลสาธารณะของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ต่อยอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งความรู้นี้จะช่วยลดช่องว่างในการวิจัยที่เกิดจากความไม่พร้อมของเครื่องมือทำวิจัยในต่างมหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กได้ริเริ่มโครงการวิจัยได้โดยไม่ต้องลงทุนเป็นจำนวนมาก
2023-9.8.66m5
2023-9.8.66m2
2023-9.8.66m3
2023-9.8.66m4
2023-9.8.66m6
0I4A1885_2_0
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เข้าสู่ปีที่ 41 ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัล โดย รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2566 มีผู้ได้รับรางวัล 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์