13 September 2023

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

12

?เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  Hall of Intania หอประชุมห้อง 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูและมอบตัวเป็นศิษย์ การนี้ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธี โดยมีศาสตราจารย์ ดรเหมือนเดือน พิศาลพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครูและให้โอวาทแก่นิสิต จากนั้นหลังเสร็จพิธี คณาจารย์กับนิสิตได้เข้าพบปะสนทนากันเป็นรายบุคคลเพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยและแสดงไมตรีจิตต่อกัน 

7 4 3 2 1 10 8 6 5