25 February 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล ได้รับรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล ได้เรียบเรียงหนังสือเรื่อง “ไฟโบรอินไหม: ชีววัสดุสำหรับงานวิศวกรรมชีวเวช” ซึ่งได้รับรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์  กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564 นี้ โดยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับไฟโบรอินไหมตั้งแต่ต้นน้ำ (แหล่งที่มา) กลางน้ำ (เทคโนโลยีในการพัฒนา)  รวมถึงปลายน้ำ (การประยุกต์ใช้งานในด้านวิศวกรรมชีวเวชในปัจจุบัน และศักยภาพในอนาคต) ในฐานะวัสดุทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพและได้รับความสนใจสูงมากในวงการวิชาการ โดยเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรกที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับไฟโบรอินไหมที่ครอบคลุมข้อมูลจากรายงานวิจัยมากกว่า 150 ฉบับ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล และทีมวิจัย มากกว่า 30 ฉบับในช่วงกว่า 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นทีมผู้วิจัยรุ่นแรกๆ ที่นำโปรตีนไฟโบรอินไหมจากรังไหมสายพันธุ์ไทย มาใช้ในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (โดยความอนุเคราะห์และร่วมมือกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดนครราชสีมา) เพื่อเป้าหมายการประยุกต์ในงานด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและระบบควบคุมการปลดปล่อย

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ในวงกว้างสำหรับนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ รวมถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลไฟโบรอินไหมซึ่งเป็นชีววัสดุที่มีความโดดเด่นสำหรับงานสหศาสตร์สาขาวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และระบบการนำส่งและควบคุมการปลดปล่อย

หนังสือเล่มนี้ยังมีส่วนช่วยในการเผยแพร่สหศาสตร์วิศวกรรมชีวเวชให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย

 

แหล่งอ้างอิง: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (https://eit.or.th/gift.pdf)