30 July 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ ที่ได้รับ Certificate of Appreciation จาก Elsevier

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ที่ได้รับ Certificate of Appreciation จาก Elsevier โดยมี 87 ผลงาน ตีพิมพ์ใน Scopus SDG7

ระหว่างปี 2015-2020 มากที่สุดในประเทศไทย