18 February 2021

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง พูดไม่รู้เรื่อง….. ทำอย่างไรให้รู้เรื่อง

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

เวลา 13.00-15.00 น.

รับชมผ่านระบบ ZOOM