8 October 2020

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

Bio-Circular-Green-economy Technology & Engineering Center

ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของศูนย์ฯ

เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หลักเกณฑ์ในการประกวด

1.ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงองค์กร มีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ และจดจำได้ง่าย

2.ตราสัญลักษณ์ต้องออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ทางกราฟฟิกเท่านั้น

3. ตราสัญลักษณ์ต้องไม่ได้มาจากการลอกเลียนหรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์อื่น

4 ตราสัญลักษณ์ควรมีคำอธิบายว่า BCGeTEC ย่อมาจากอะไรและหมายถึงอะไร

5. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

6. ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น

7. ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อการนำไปใช้งานจริง

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม