ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.พงศ์ธร เจริญศุภนิมิต ได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ด้านผู้นำแห่งอนาคต (Future Leaders) ทางด้านการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2564 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีความสามารถ มีผลการดำเนินงานโดดเด่น เป็นแบบย่างที่น่ายกย่องสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร เจริญศุภนิมิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลด้านผู้นำแห่งอนาคต (Future Leaders) ทางด้านการเรียนการสอน