ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ที่ได้รับ Certificate of Appreciation จาก Elsevier โดยมี 87 ผลงาน ตีพิมพ์ใน Scopus SDG7

ระหว่างปี 2015-2020 มากที่สุดในประเทศไทย