จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ศ. ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์