รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ