รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ. ดร.ศราวุธ ริมดุสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี