ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตของภาคฯ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬา ประจำปี 2564 ดังนี้

  1. ศ.ดร.วรงค์ ปวราจารย์ (ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์)
  2. ศ.ดร.ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล (รางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์)
  3. ศ.ดร.อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์ (รางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์)
  4. นายอานนท์ ขำแก้ว (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาเอก อ.ที่ปรึกษา ศ.ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์/ศ.ดร.บรรเจิด จงสมจิตร(ที่ปรึกษาร่วม))
  5. นายณัฐพล หงสฤทัย (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาโท อ.ที่ปรึกษา ศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต)
  6. นางสาวปรินทร เต็มลักษมี (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาโท อ.ที่ปรึกษา รศ.ดร.ภัทรพร คิม)