คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Board of Engineering Education : TABEE) ทั้งนี้เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

โดยมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (Accreditation) ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา โดยผู้ตรวจประเมินได้ทำการตรวจเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ห้องปฏิบัติการ Unit Operation และ ห้องปฏิบัติการเคมีและเคมีวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564