งานแจกรางวัลการประกวดออกแบบทางวิศวกรรมเคมีและบทความยอดเยี่ยม

The 29th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2020)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563