ศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ริมดุสิตและคณะวิจัย ได้ร่วมกันพัฒนาหุ่นเต้านมจำลองที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงเต้านมสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะและลักษณะต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม โดยหุ่นเต้านมจำลองประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือส่วนผิวชั้นนอกและชั้นไขมันด้านใน และเพิ่มเติมวัสดุที่ทำหน้าที่เสมือนก้อนมะเร็งที่มีรูปร่าง ขนาด และความลึกระดับต่างๆ ไว้ด้วย ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับสิทธิบัตรประเทศไทยเรื่อง “หุ่นเต้านมจำลอง” สิทธิบัตรเลขที่ 63011 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน่วยงานที่สนใจผลงานวิจัยข้างต้นสามารถติดต่อคณะผู้วิจัยที่ลิงก์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3230756466942553&id=100000246951437