เปิดหลักสูตร Double Degree ร่วมกับ National Taiwan University ในระดับปริญญาโท

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้เปิดหลักสูตร Double Degree ร่วมกับ National Taiwan University ในระดับปริญญาโท โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วรงค์ ปาวราจารย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ Department of Chemical Engineering, National Taiwan University ประเทศ Taiwan เมื่อวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2563