ประกาศแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

(สำหรับรอบการสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2563)

  1. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/ และภาควิชาฯ จะติดต่อไปทาง Email เพื่อแจ้งวิธีการอีกครั้ง
  2. คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP TOEFL หรือ IELTS

เนื่องจากเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สำหรับการรับนิสิต ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษโดยให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษาโดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

  1. ผู้สมัครรับทราบข้อมูลกลุ่มวิจัยผ่านคลิป VDO แนะนำกลุ่มวิจัยและงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่าน ได้ที่ http://chem.eng.chula.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563
  2. ผู้สมัครแจ้งความประสงค์เลือกกลุ่มวิจัย/อาจารย์ที่สนใจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ของภาควิชาฯได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/188S3-4NPYhWOKdfT826tXJeC2VahQtNzRLkf_WYn3uY/edit และส่งผลภายในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 00 น. เพื่อจัดกลุ่มเข้าสัมภาษณ์
  3. ผู้สมัครที่เคยมาสัมภาษณ์ในรอบไม่เป็นทางการ เดือนมกราคม 63 สามารถแจ้งความประสงค์ยืนยันเลือกกลุ่มวิจัย/อาจารย์ที่สนใจโดยไม่ต้องสัมภาษณ์ใหม่ หรือหากต้องการสัมภาษณ์ใหม่ให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ของภาควิชาฯได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/188S3-4NPYhWOKdfT826tXJeC2VahQtNzRLkf_WYn3uY/edit และส่งผลภายในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 00 น.
  4. ผู้สมัครรับการนัดหมายจากหัวหน้ากลุ่มวิจัยและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2563
  5. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 และภาควิชาฯ จะติดต่อไปทาง E-mail เพื่อแจ้งวิธีการอีกครั้ง
  6. ผู้สมัครติดตามประกาศกำหนดการนิสิตใหม่ที่นิสิตต้องปฏิบัติได้ที่ https://www.reg.chula.ac.th/