ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาลัย ขอเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องสมุด และห้องประชุมของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค 2562