อบรม Program EQUATRAN แก่คณาจารย์ของภาควิชาเคมี ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562