บทร้อยกรอง แสดงความอาลัย ขึ้นเว็บ เหงื่อ กลาง
chemeng-chemistry-bg-1
Among the World's Best
Department of Chemical Engineering,
Chulalongkorn University is one of the world’s top
100 universities ranking in chemical engineering
three years in a row 2011-16 by QS.

News and Updates

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา จงนำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์ มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง …………………………………………………………… คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์

  รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์   สอบถามเพิ่มเติม คุณมณีรัตน์ ใจคง โทร 0-2218-6878

รับการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

โดยมีคณะกรรมการจากสภาวิศวกรและกรรมการจากภายนอกรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ 2. รศ.ดร.ปิยบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ 3. รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา 4. นางสาวธิดารัตน์ ขอประสิทธิ์

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต บ.นำ้มันพืชปทุม จำกัด

Facts and Figures

37

Faculty Members

3

Degrees Offered

9

Research Groups

Publications

Praserthdam, S., Balbuena P. B. Evaluation of dry reforming reaction catalysts via computational screening. 2018, Catalysis Today 312 (Special issue Computational Catalysis at NAM25) , 23-34.
Sunsandee, N., Phatanasri, S., Ramakul, P., Pancharoen, U. Thermodynamic parameters and isotherm application on enantiomeric separation of levofloxacin using hollow fiber supported liquid membrane system. 2018, Separation and Purification Technology 195 , 377-387.
Wannachod, T., Hronec, M., Soták, T., Fulajtárová, K., Pancharoen, U., Nootong, K. Influence of salt concentration on solubility and tie-line data for the system: Formic acid + n-butanol + water. 2018, Separation Science and Technology (Philadelphia) 53 (6) , 990-998.
All Publications