2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

Sak Intania Award

Granted to Dr. Kasidit Nootong
by Chulalongkorn University

Dr. Kasidit Nootong
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

2016

Sak Intania Award

Granted to Dr.Amornchai Arpornwichanop
by Chulalongkorn University

Dr.Amornchai Arpornwichanop
รางวัลอ้างอิงสูงสุด

2016

Senior Project Award

1. Excellent Poster :
นายรัชชานนท์ จันทรานุสรณ์ และ นายวงศ์วรัณ นภาพร,
นายภาธร เขียววินัย และ นายภูมิ พลาณิชย์,
นางสาวฐิติพร ประภพโชคนภาพร และ นางสาวพรวิมล เสียบบำรุง
2. Popular Vote :
นายธีรพล ตรีสกุลวัฒนา และ นายนพพร บุญสิทธิ์,
นายธรรมนาถ พงษ์เสริม และ นางสาวเนตรชนก ยุทธศักดิ์สุนทร,
นายยชญ์สุธา ธนวัฒน์สรธัญ และ นายอาทร เด่นดี
3. Professional Vote :
นางสาวญาณีนาท วินิจธรรมกุล และ นางสาวภูริชญา คุปตจิต,
นายพลัช เกศชัยกุลรัตน์ และ นางสาวพัชราภรณ์ สุขทรัพย์,
นางสาวอาทิติยา ประเสริฐนวกุล และ นายอุรุพงษ์ พรหมมา

2016

27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16)

Granted to รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม ดร.ศิระ สุเหร็น และ นายกิจชัย กาญจนประภากุล
by ITEX’16 ประเทศมาเลเซีย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม ดร.ศิระ สุเหร็น และ นายกิจชัย กาญจนประภากุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล: รวม 3 รางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง
2. รางวัล Japan Intellectual Property Association (JIPA) award for the best invention in green technology จากประเทศญี่ปุ่น
3. รางวัล Special prize จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) ประเทศไต้หวัน
จากงานที่เข้าร่วมประกวด: 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559
จากผลงาน : แบตเตอรี่สังกะสี-อากาศความหนาแน่นพลังงานสูงแบบยืดหยุ่นได้ (A high energy density flexible zinc-air battery )
รายละเอียด: แบตเตอรี่แบบสังกะสี-อากาศได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยขึ้นรูปด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบ สกรีนซึ่งเป็นวิธีการที่มีราคาถูก แบบเตอรี่ที่ได้มีความยืดหยุ่นสามารถทำให้โค้งงอได้โดยให้ความต่างศักยไฟฟ้า ที่ 1.45 V และความหนาแน่นพลังงาน 682 Wh/kg

2016

“รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4″

Granted to นางสาว เนตรชนก ยุทธศักดิ์สุนทร และ นายธรรมนาถ พงษ์เสริม
by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมประยุกต์แห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4
“การพัฒนาสารเคลือบแผงวงจรไฟฟ้าจากลาแทกซ์ (Development of Conformal Coating Solution from Latex)”

2016

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4

Granted to ปวันนา โกศลจิตกุล และ ปองปรัชญ์ รักษ์เกริกก้อง
by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมประยุกต์แห่งประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4
“การสร้างเครื่องปฏิกรณ์ขนาดไมโครสำหรับการสังเคราะห์ฟิล์มบางดูดรับแสงคอปเปอร์ซัลไฟด์ในเซลล์แสงอาทิต (Fabrication of Microchannel Reactor for a Synthesis of Solar Absorber Copper Sulfide Thin Films in Solar Cell)”

2016

QS world University Ranking by Subject 2016 : Top 51-100

Granted to The department of Chemical Engineering, the Faculy of Engineering
by QS world University Ranking by Subject

2016

TRF Index 5.0

Granted to Department of Chemical Engineering Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
by The Thailand Reserch Fun (TRF)

2016

CERTIFICATE OF BEST POSTER PRESENTATION

Granted to Wanchat Natpattanit
by PACCON 2016 Pure and Applied Chemistry International Conference

CERTIFICATE OF BEST POSTER PRESENTATION

2016

Won a gold medal in the Bridge Games in the team category at the 43rd

Granted to Wasin Pitaktungsakul
by Thailand University Games (Ubolratchathani University)

A senior of chemical engineering department, Chulalongkorn University, Wasin Pitaktungsakul, won a gold medal in the Bridge Games in the team category at the 43rd Thailand University Games, which was held at Ubolratchathani University.

2016

2015

Dr. Suttichai Assabumrungrat

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by Thailand Research Fund (TRF)

2015

Dr. Joongjai Panpranot

Granted to Dr. Joongjai Panpranot
by Chulalongkorn University

2015

3rd Prize in Innovation Project for the Project “Inthanin Coffee Delivery”, Bangchak Talent Internship Program

Granted to Chanathip Kulavejjakij and Jaipatra Seripanu
by Bangchak Petroleum PLC

Awards Description Text

2015

Accredition of the B.Eng. in Chemical Engineering Program

Granted to Department of Chemical Engineering
by Council of Engineers

2015

2015-2016 PTIT Awards in the Laboratory/Worksop Instructor Category.

Granted to Kijchai Karnjanaprapakul
by Petroleum Institute of Thailand

2015

Faculty of Engineering 5S Awards

Granted to Department of Chemical Engineering
by Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2015

Intania Honor: New Researcher Awards

Granted to Assoc. Prof. Soorathep Kheawhom
by Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2015

Intania Honors: Most Cited Awards

Granted to Assoc. Prof. Bunjerd Jongsomjit
by Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2015

Intania Honors: Outstanding Competency Awards

Granted to Sirirat Thongyai na Aryutthaya
by Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2015

Intania Honors: Reputation Awards

Granted to Assoc. Prof. Anongnat Somwangthanaroj
by Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2015

Top 100 of Chemical Engineering QS World University Rankings by Subject 2015

Granted to ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
by QS world University Ranking by Subject

2015

Best Student Paper Award of The 2015 IAENG International Conference on Control and Automation

Granted to Patsarawan Lipikanjanakul, and Paisan Kittisupakorn for the paper entitled Variation of Air Circulating Velocity in Thermal Drying Oven to Reduce Energy Loss
by International Association of Engineers

2015

National Research Council of Thailand Awards

Granted to Assoc. Prof. Anongnat Somwangthanaroj
by National Research Council of Thailand

2015

Best Poster Award

Granted to Siripong Limprachaya and Paisan Kittisupakorn
by Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2015), Thailand

2015

Outstanding Award 2015

Granted to นาย อรรพล ศรีฟ้า
by Chulalongkorn University

2015

Silver medal – Salon international des inventions Geneva

Granted to Assoc. Prof. Anongnat Somwangthanaroj
by Geneva inventions

2015

2014

2nd Prize in Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Project Competition

Granted to Tarawit Prayotviboon, Maneeporn Tangmanopianchai
by Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University

2014

4th Prize in Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Project Competition

Granted to Tanawan Chalermsaktrakul, Norapat Tharangkoon
by Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University

2014

Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2013

Granted to Dr. Amornchai Arpornwichanop
by Chemical Society of Thailand in Pure and Applied Chemistry Conference 2014

2014

QS world University Ranking by Subject 51-100, Year 2012-2014

Granted to Department of Chemical Engineering
by QS world University Ranking by Subject

2014

2013

Distinguished Staff Kondee Sri Chula

Granted to Kijchai Karnjanaprapakul
by Chulalongkorn University

2013

Good Research Award

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by National Research Council of Thailand

2013

Good Research Award

Granted to Dr. Amornchai Arpornwichanop
by National Research Council of Thailand

2013

Level 5 (scale1-5) Institution in Chemical Engineering

Granted to Department of Chemical Engineering
by Thailand Research Fund

2013

Science and Technology Award

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by Thailand Toray Science Foundation

2013

TRF-CHE-SCOPUS Reseacher Awards

Granted to Dr. Muenduen Phisalaphong
by TRF-CHE-SCOPUS

2013

TRF-CHE-SCOPUS Young Reseacher Awards

Granted to Dr. Amornchai Arpornwichanop
by TRF-CHE-SCOPUS

2013

Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2013

Granted to Asst. Prof. Amornchai Arpornwichanop
by Chemical Society of Thailand

2013

2012

Excellent Research Award

Granted to Dr. Bunjerd Jongsomjit
by National Research Council of Thailand

2012

Outstanding Civil Servant

Granted to Kijchai Karnjanaprapakul
by Government House of Thailand

2012

Outstanding Research Award

Granted to Dr. Muenduen Phisalaphong
by National Research Council of Thailand

2012

Science and Technology Awards

Granted to Prof. Suttichai Assabumrungrat
by Thailand Toray Science Foundation

2012

2011

Outstanding Researcher Award in Science and Technology

Granted to Dr. Bunjerd Jongsomjit
by Chulalongkorn University

2011

PTIT Fellow

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by Petroleum Institute of Thailand

2011

2010

Administrator’s Awards in Students’ Affairs

Granted to Dr. Seeroong Prichanont
by Chulalongkorn University

2010

Oustanding Research Award (Light Weight Bullet-Proof Vest)

Granted to Dr. Sarawut Rimdusit
by Thailand Research Fund

2010

Outstanding Oral Presentation Award in Academic Research

Granted to Kijchai Karnjanaprapakul
by Chulalongkorn University

2010

Outstanding Research Award

Granted to Dr. Artiwan Shotipruk
by National Research Council of Thailand

2010

TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award สาขา Engineering and Multidisciplinary

Granted to Dr. Artiwan Shotipruk
by Thailand Research Fund, Commission of Higher Education and SCOPUS

2010

2009

Young Women Scientist Researcher Awards 2009

Granted to Dr. Joongjai Panpranot
by TWAS – TWOWS – PSN - SCOPUS

Award : Young Women Scientist Researcher Awards 2009 (First Runners-up) in Engineering & Technology on 9 November 2009, Malaysia.

Importance / Origin of award :
The Young Women Scientist Researcher Awards 2009 is an award to honor young women researchers (no older than 45 years old) with notable research contributions in Asia (excluding Australia, New Zealand, Japan, Korea, Singapore, Hong Kong and Taiwan) with consideration based on published work in the SCOPUS database of nominees from various countries in 4 fields: Agricultural Science, Engineering & Technology, Life science and Medicine

2009

“For Women in Science” Fellowship

Granted to Dr. Artiwan Shotipruk
by UNESCO-LOREAL

2009

“For Women in Science” Fellowship

Granted to Dr. Anongnat Somwangthanaroj
by UNESCO-LOREAL

2009

“For Women in Science” Fellowship

Granted to Dr. Joongjai Panpranot
by UNESCO-LOREAL

2009

Excellent Research Award

Granted to Dr. Piyasan Praserthdam
by National Research Council of Thailand

2009

Excellent Research Award

Granted to Dr. Joongjai Panpranot
by National Research Council of Thailand

2009

Good Thesis Award

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by National Research Council ofThailand

2009

2008

Innovation Ambassador

Granted to Dr. Jirdsak Tscheikuna
by National Innovation Agency

2008

Innovation Ambassador

Granted to Sirijutarat Covavisaruch
by National Innovation Agency

2008

Innovation Ambassador

Granted to Dr. Sarawut Rimdusit
by National Innovation Agency

2008

Innovation Ambassador

Granted to Dr. Paisan Kittisupakorn
by National Innovation Agency

2008

Outstanding National Researcher Award

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by National Research Council of Thailand

2008

Outstanding New Researcher Award

Granted to Dr. Artiwan Shotipruk
by Thailand research Fund

2008

Young Scientist Award

Granted to Dr. Artiwan Shotipruk
by Foundation of the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King

2008

Young Scientist Award

Granted to Dr. Amornchai Arpornwichanop
by Foundation of the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King

2008

2007

1st runner up PTT Chem Green Innovation Awards

Granted to Dr. Anongnat Somwangthanaroj
by PTT Chem

2007

Outstanding Teaching Award

Granted to Dr. Varong Pavarajarn
by Chulalongkorn University

2007

PTIP Innovation Awards

Granted to Sirijutarat Covavisaruch
by Petroleum Institute of Thailand (PTIT)

2007

PTIT Fellow Awards

Granted to Dr. Piyasan Praserthdam
by Petroleum Institute of Thailand (PTIT)

2007

Science and Technology Award

Granted to Department of Chemical Engineering
by Thailand Toray Science Foundation

2007

Thailand Toray Science Foundation Research Grant

Granted to Dr. Sorada Kanokpanont
by Thailand Toray Science Foundation

2007

TRF-CHE Outstanding New Researcher Award

Granted to Dr. Bunjerd Jongsomjit
by Thailand Research Fund and Office of Higher Education Commission

2007

2006

Outstanding Scientist Award

Granted to Dr. Piyasan Praserthdam
by Foundation of the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King

2006

Young Scientist Awar

Granted to Dr. Joongjai Panpranot
by Foundation of the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King

2006