2017

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การปรับปรุงคีย์การ์ดของภาควิชาวิศวกรรมเคมี”

Granted to ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมพัฒนางาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การปรับปรุงคีย์การ์ดของภาควิชาวิศวกรรมเคมี”

2017

รางวัลศักดิ์อินทาเนีย ประเภท น้ำใจยอดเยี่ยม

Granted to อาจารย์ ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลศักดิ์อินทาเนีย ประเภท น้ำใจยอดเยี่ยม

2017

รางวัลศักดิ์อินทาเนีย ประเภท อ้างอิงสูงสุด

Granted to ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลศักดิ์อินทาเนีย ประเภท อ้างอิงสูงสุด

2017

Presentation has been selected as One of the best oral presentations

Granted to Panom Chucherd and Paisan Kittisupakorn
by ICCPE 2017, Hong Kong, Chaina

Panom Chucherd and Paisan Kittisupakorn

2017

“Popular Vote” โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Granted to นายปรเมศวร์ ปานศรี และ นายเพียว เจริญพงศ์
by ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปรเมศวร์ ปานศรี และ นายเพียว เจริญพงศ์
ได้รับรางวัลดีเด่น “Popular Vote” โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง Prototyping of a micro reactor for electrochemical advanced oxidation
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วรงค์ ปวราจารย์

2017

“Popular Vote” โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Granted to นายธัชดนัย อัศวมงคลกุล และ นายเธียรพิเชฐ เพิงใหญ่
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธัชดนัย อัศวมงคลกุล และ นายเธียรพิเชฐ เพิงใหญ่
ได้รับรางวัลดีเด่น “Popular Vote” โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง การพัฒนาตัวเร่งปฎิกิริยาของแข็งชนิดกรดจาก ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากนาโนเซลลูโลส
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์

2017

“Popular Vote” โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Granted to นายธัญวรรธน์ แก้วสุข และ นางสาววาณี ศรีสัมฤทธิผล
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธัญวรรธน์ แก้วสุข และ นางสาววาณี ศรีสัมฤทธิผล
ได้รับรางวัลดีเด่น “Popular Vote” โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง เรื่อง การแก้ปัญหาการจับตัวเป็นก้อนของเกร็ดน้ำตาลทรายในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์

2017

“Professional Vote” อันดับที่ 1 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Granted to นายปรเมศวร์ ปานศรี และ นายเพียว เจริญพงศ์
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปรเมศวร์ ปานศรี และ นายเพียว เจริญพงศ์

ได้รับรางวัลดีเด่น “Professional Vote” อันดับที่ 1 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง Prototyping of a micro reactor for electrochemical advanced oxidation

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วรงค์ ปวราจารย์

2017

“Professional Vote” อันดับที่ 1 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Granted to นายทักษ์ดนัย หยดย้อย และ นายกิตติวัฒน์ จิตร์มหาวงศ์
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายทักษ์ดนัย หยดย้อย และ นายกิตติวัฒน์ จิตร์มหาวงศ์

ได้รับรางวัลดีเด่น “Professional Vote” อันดับที่ 1 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง Electrochromic display

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พลัง บำรุงสกุลสวัสดิ์

2017

“Professional Vote” อันดับที่ 1 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Granted to นายพชร ประสานวรรณ และ นายพชร เหรัญญิกานนท์
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพชร ประสานวรรณ และ นายพชร เหรัญญิกานนท์

ได้รับรางวัลดีเด่น “Professional Vote” อันดับที่ 1 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง Design and experiment with vacuum batch distillation

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เจิดศักดิ์ ไชยคุนา

2017

“Professional Vote” อันดับที่ 2 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Granted to นางสาวอรอุมา ตันตะราวงศา และนายธาพัทธ ปวิณภัค
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอรอุมา ตันตะราวงศา และนายธาพัทธ ปวิณภัค

ได้รับรางวัลดีเด่น “Professional Vote” อันดับที่ 2 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง การปรับสภาพรำข้าวสกัดน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเทอมอลคาร์บอนแบบกรดในกระบวนการไฮโดรไลซิสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต Hydroxymethylfurfural (HMF) และ Furfural

อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์

2017

“Professional Vote” อันดับที่ 2 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Granted to นางสาวภัณฑิรา อึงพิทักษ์พันธุ์ และ นางสาวณิชณภัทร์ พิทักษ์นิตินันท์
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวภัณฑิรา อึงพิทักษ์พันธุ์ และ นางสาวณิชณภัทร์ พิทักษ์นิตินันท์

ได้รับรางวัลดีเด่น “Professional Vote” อันดับที่ 2 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง Development of nanostructured thin film for solar energy applications

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปารวี วาศน์อำนวย

2017

“Professional Vote” อันดับที่ 2 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Granted to นางสาววิรดา วรเชษฐบัญชา และนางสาวภาวิดา จิระภาณุพงศ์
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววิรดา วรเชษฐบัญชา และนางสาวภาวิดา จิระภาณุพงศ์

ได้รับรางวัลดีเด่น “Professional Vote” อันดับที่ 2 โครงงานปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง Microencapsulation of phase change material with melamine-formaldehyde by spray drying process

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช

2017

TOP 51-100_QS World University Ranking by Subject 2017

Granted to The Department of Chemical Engineering, the Faculty of Engineering
by QS World University Ranking by Subject 2017

The Department of Chemical Engineering, the Faculty of Engineering

2017

กิตติประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์

Granted to ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด จงสมจิตร
by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด จงสมจิตร
งานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2559
กิตติประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์

2017

กิตติประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์

Granted to ศาสตราจารย์ ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์
by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์
งานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2559
กิตติประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์

2017

กิตติประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน

Granted to ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
งานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2559
กิตติประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน

2017

กิตติประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน

Granted to ศาสตราจารย์ ดร.อุรา ปานเจริญ
by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.อุรา ปานเจริญ
งานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2559
กิตติประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน

2017

รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล

Granted to ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
งานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2559
รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล

2017

รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทผลงาน

Granted to รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม
by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม
งานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2559
รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทผลงาน

2017

รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Granted to ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
งานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2559
รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2017

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ 2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO

Granted to รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม, นายกิตชัย กาญจนประภากุล, นายวรนันท์ เล้าอติมาน
by 2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO

รางวัล
1.Gold medal จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)
2.Special prize จาก Eurobusiness-Haller and Haller Pro Inventio Foundation

เรื่อง Flexible Rechargeable Printed Zinc-air Battery

จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ 2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO

2017

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16)

Granted to รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม, นายกิตชัย กาญจนประภากุล, นายวรนันท์ เล้าอติมาน
by 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16)

รางวัล
1.Gold medal จาก Malaysian Invention And Design Society
2.Japan Intellectual Property Association (JIPA) award for the best invention in green technology จาก Japan Intellectual Property Association (JIPA)
3.Special prize จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)

เรื่อง A high energy density flexible zinc-air battery

จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16)

2017

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ในการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิศวกรรมเคมี Quiz bow

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ในการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิศวกรรมเคมี Quiz bow ในงาน 2nd ASEAN Undergraduate Chemical Engineering Education Summit (AUChEEdS-2016) ณ มหาวิทยาลัย de La Selle กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปินส์ วันที่ 18-22 กันยายน 2559
1) นายประกฤษฏิ์ ศรีสุมะ
2) นายภูมิ สิทธิสมวงศ์
3) นายณัฐวัฒน์ สุวัฒนพงษ์ธาดา
4) นาย พีช ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ปี 3)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
1) อ.ดร. พลัง บำรุงสกุลสวัสดิ์
2) ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์
3) อ.ดร. พิมพ์พร พลเพชร

2017

โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย

โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 เมษายน 2560

รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าเกล็ดปลากระพงขาวเพื่อผลิตเกลือแร่และเจลาติน
1) นายสุธนา พงศ์รุจิกร
2) นางสาวณัฏฐิกา แซ่โล้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์

รางวัลชมเชย เรื่อง Rechargable flexible printed zinc-air battery with carbopol-based gel electrolite
1) นางสาว ธีรนาถ จันทร์เพชร
2) นางสาวธัญชนก เกษตรสาลี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม

2017

2016

Sak Intania Award

Granted to Dr. Kasidit Nootong
by Chulalongkorn University

Dr. Kasidit Nootong
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

2016

Sak Intania Award

Granted to Dr.Amornchai Arpornwichanop
by Chulalongkorn University

Dr.Amornchai Arpornwichanop
รางวัลอ้างอิงสูงสุด

2016

Senior Project Award

1. Excellent Poster :
นายรัชชานนท์ จันทรานุสรณ์ และ นายวงศ์วรัณ นภาพร,
นายภาธร เขียววินัย และ นายภูมิ พลาณิชย์,
นางสาวฐิติพร ประภพโชคนภาพร และ นางสาวพรวิมล เสียบบำรุง
2. Popular Vote :
นายธีรพล ตรีสกุลวัฒนา และ นายนพพร บุญสิทธิ์,
นายธรรมนาถ พงษ์เสริม และ นางสาวเนตรชนก ยุทธศักดิ์สุนทร,
นายยชญ์สุธา ธนวัฒน์สรธัญ และ นายอาทร เด่นดี
3. Professional Vote :
นางสาวญาณีนาท วินิจธรรมกุล และ นางสาวภูริชญา คุปตจิต,
นายพลัช เกศชัยกุลรัตน์ และ นางสาวพัชราภรณ์ สุขทรัพย์,
นางสาวอาทิติยา ประเสริฐนวกุล และ นายอุรุพงษ์ พรหมมา

2016

27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16)

Granted to รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม ดร.ศิระ สุเหร็น และ นายกิจชัย กาญจนประภากุล
by ITEX’16 ประเทศมาเลเซีย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม ดร.ศิระ สุเหร็น และ นายกิจชัย กาญจนประภากุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล: รวม 3 รางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง
2. รางวัล Japan Intellectual Property Association (JIPA) award for the best invention in green technology จากประเทศญี่ปุ่น
3. รางวัล Special prize จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) ประเทศไต้หวัน
จากงานที่เข้าร่วมประกวด: 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559
จากผลงาน : แบตเตอรี่สังกะสี-อากาศความหนาแน่นพลังงานสูงแบบยืดหยุ่นได้ (A high energy density flexible zinc-air battery )
รายละเอียด: แบตเตอรี่แบบสังกะสี-อากาศได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยขึ้นรูปด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบ สกรีนซึ่งเป็นวิธีการที่มีราคาถูก แบบเตอรี่ที่ได้มีความยืดหยุ่นสามารถทำให้โค้งงอได้โดยให้ความต่างศักยไฟฟ้า ที่ 1.45 V และความหนาแน่นพลังงาน 682 Wh/kg

2016

“รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4″

Granted to นางสาว เนตรชนก ยุทธศักดิ์สุนทร และ นายธรรมนาถ พงษ์เสริม
by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมประยุกต์แห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4
“การพัฒนาสารเคลือบแผงวงจรไฟฟ้าจากลาแทกซ์ (Development of Conformal Coating Solution from Latex)”

2016

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4

Granted to ปวันนา โกศลจิตกุล และ ปองปรัชญ์ รักษ์เกริกก้อง
by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมประยุกต์แห่งประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4
“การสร้างเครื่องปฏิกรณ์ขนาดไมโครสำหรับการสังเคราะห์ฟิล์มบางดูดรับแสงคอปเปอร์ซัลไฟด์ในเซลล์แสงอาทิต (Fabrication of Microchannel Reactor for a Synthesis of Solar Absorber Copper Sulfide Thin Films in Solar Cell)”

2016

QS world University Ranking by Subject 2016 : Top 51-100

Granted to The department of Chemical Engineering, the Faculy of Engineering
by QS world University Ranking by Subject

2016

TRF Index 5.0

Granted to Department of Chemical Engineering Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
by The Thailand Reserch Fun (TRF)

2016

CERTIFICATE OF BEST POSTER PRESENTATION

Granted to Wanchat Natpattanit
by PACCON 2016 Pure and Applied Chemistry International Conference

CERTIFICATE OF BEST POSTER PRESENTATION

2016

Won a gold medal in the Bridge Games in the team category at the 43rd

Granted to Wasin Pitaktungsakul
by Thailand University Games (Ubolratchathani University)

A senior of chemical engineering department, Chulalongkorn University, Wasin Pitaktungsakul, won a gold medal in the Bridge Games in the team category at the 43rd Thailand University Games, which was held at Ubolratchathani University.

2016

2015

Dr. Suttichai Assabumrungrat

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by Thailand Research Fund (TRF)

2015

Dr. Joongjai Panpranot

Granted to Dr. Joongjai Panpranot
by Chulalongkorn University

2015

3rd Prize in Innovation Project for the Project “Inthanin Coffee Delivery”, Bangchak Talent Internship Program

Granted to Chanathip Kulavejjakij and Jaipatra Seripanu
by Bangchak Petroleum PLC

Awards Description Text

2015

Accredition of the B.Eng. in Chemical Engineering Program

Granted to Department of Chemical Engineering
by Council of Engineers

2015

2015-2016 PTIT Awards in the Laboratory/Worksop Instructor Category.

Granted to Kijchai Karnjanaprapakul
by Petroleum Institute of Thailand

2015

Faculty of Engineering 5S Awards

Granted to Department of Chemical Engineering
by Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2015

Intania Honor: New Researcher Awards

Granted to Assoc. Prof. Soorathep Kheawhom
by Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2015

Intania Honors: Most Cited Awards

Granted to Assoc. Prof. Bunjerd Jongsomjit
by Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2015

Intania Honors: Outstanding Competency Awards

Granted to Sirirat Thongyai na Aryutthaya
by Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2015

Intania Honors: Reputation Awards

Granted to Assoc. Prof. Anongnat Somwangthanaroj
by Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2015

Top 100 of Chemical Engineering QS World University Rankings by Subject 2015

Granted to ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
by QS world University Ranking by Subject

2015

Best Student Paper Award of The 2015 IAENG International Conference on Control and Automation

Granted to Patsarawan Lipikanjanakul, and Paisan Kittisupakorn for the paper entitled Variation of Air Circulating Velocity in Thermal Drying Oven to Reduce Energy Loss
by International Association of Engineers

2015

National Research Council of Thailand Awards

Granted to Assoc. Prof. Anongnat Somwangthanaroj
by National Research Council of Thailand

2015

Best Poster Award

Granted to Siripong Limprachaya and Paisan Kittisupakorn
by Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2015), Thailand

2015

Outstanding Award 2015

Granted to นาย อรรพล ศรีฟ้า
by Chulalongkorn University

2015

Silver medal – Salon international des inventions Geneva

Granted to Assoc. Prof. Anongnat Somwangthanaroj
by Geneva inventions

2015

2014

2nd Prize in Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Project Competition

Granted to Tarawit Prayotviboon, Maneeporn Tangmanopianchai
by Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University

2014

4th Prize in Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Project Competition

Granted to Tanawan Chalermsaktrakul, Norapat Tharangkoon
by Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University

2014

Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2013

Granted to Dr. Amornchai Arpornwichanop
by Chemical Society of Thailand in Pure and Applied Chemistry Conference 2014

2014

QS world University Ranking by Subject 51-100, Year 2012-2014

Granted to Department of Chemical Engineering
by QS world University Ranking by Subject

2014

2013

Distinguished Staff Kondee Sri Chula

Granted to Kijchai Karnjanaprapakul
by Chulalongkorn University

2013

Good Research Award

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by National Research Council of Thailand

2013

Good Research Award

Granted to Dr. Amornchai Arpornwichanop
by National Research Council of Thailand

2013

Level 5 (scale1-5) Institution in Chemical Engineering

Granted to Department of Chemical Engineering
by Thailand Research Fund

2013

Science and Technology Award

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by Thailand Toray Science Foundation

2013

TRF-CHE-SCOPUS Reseacher Awards

Granted to Dr. Muenduen Phisalaphong
by TRF-CHE-SCOPUS

2013

TRF-CHE-SCOPUS Young Reseacher Awards

Granted to Dr. Amornchai Arpornwichanop
by TRF-CHE-SCOPUS

2013

Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2013

Granted to Asst. Prof. Amornchai Arpornwichanop
by Chemical Society of Thailand

2013

2012

Excellent Research Award

Granted to Dr. Bunjerd Jongsomjit
by National Research Council of Thailand

2012

Outstanding Civil Servant

Granted to Kijchai Karnjanaprapakul
by Government House of Thailand

2012

Outstanding Research Award

Granted to Dr. Muenduen Phisalaphong
by National Research Council of Thailand

2012

Science and Technology Awards

Granted to Prof. Suttichai Assabumrungrat
by Thailand Toray Science Foundation

2012

2011

Outstanding Researcher Award in Science and Technology

Granted to Dr. Bunjerd Jongsomjit
by Chulalongkorn University

2011

PTIT Fellow

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by Petroleum Institute of Thailand

2011

2010

Administrator’s Awards in Students’ Affairs

Granted to Dr. Seeroong Prichanont
by Chulalongkorn University

2010

Oustanding Research Award (Light Weight Bullet-Proof Vest)

Granted to Dr. Sarawut Rimdusit
by Thailand Research Fund

2010

Outstanding Oral Presentation Award in Academic Research

Granted to Kijchai Karnjanaprapakul
by Chulalongkorn University

2010

Outstanding Research Award

Granted to Dr. Artiwan Shotipruk
by National Research Council of Thailand

2010

TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award สาขา Engineering and Multidisciplinary

Granted to Dr. Artiwan Shotipruk
by Thailand Research Fund, Commission of Higher Education and SCOPUS

2010

2009

Young Women Scientist Researcher Awards 2009

Granted to Dr. Joongjai Panpranot
by TWAS – TWOWS – PSN - SCOPUS

Award : Young Women Scientist Researcher Awards 2009 (First Runners-up) in Engineering & Technology on 9 November 2009, Malaysia.

Importance / Origin of award :
The Young Women Scientist Researcher Awards 2009 is an award to honor young women researchers (no older than 45 years old) with notable research contributions in Asia (excluding Australia, New Zealand, Japan, Korea, Singapore, Hong Kong and Taiwan) with consideration based on published work in the SCOPUS database of nominees from various countries in 4 fields: Agricultural Science, Engineering & Technology, Life science and Medicine

2009

“For Women in Science” Fellowship

Granted to Dr. Artiwan Shotipruk
by UNESCO-LOREAL

2009

“For Women in Science” Fellowship

Granted to Dr. Anongnat Somwangthanaroj
by UNESCO-LOREAL

2009

“For Women in Science” Fellowship

Granted to Dr. Joongjai Panpranot
by UNESCO-LOREAL

2009

Excellent Research Award

Granted to Dr. Piyasan Praserthdam
by National Research Council of Thailand

2009

Excellent Research Award

Granted to Dr. Joongjai Panpranot
by National Research Council of Thailand

2009

Good Thesis Award

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by National Research Council ofThailand

2009

2008

Innovation Ambassador

Granted to Dr. Jirdsak Tscheikuna
by National Innovation Agency

2008

Innovation Ambassador

Granted to Sirijutarat Covavisaruch
by National Innovation Agency

2008

Innovation Ambassador

Granted to Dr. Sarawut Rimdusit
by National Innovation Agency

2008

Innovation Ambassador

Granted to Dr. Paisan Kittisupakorn
by National Innovation Agency

2008

Outstanding National Researcher Award

Granted to Dr. Suttichai Assabumrungrat
by National Research Council of Thailand

2008

Outstanding New Researcher Award

Granted to Dr. Artiwan Shotipruk
by Thailand research Fund

2008

Young Scientist Award

Granted to Dr. Artiwan Shotipruk
by Foundation of the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King

2008

Young Scientist Award

Granted to Dr. Amornchai Arpornwichanop
by Foundation of the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King

2008

2007

1st runner up PTT Chem Green Innovation Awards

Granted to Dr. Anongnat Somwangthanaroj
by PTT Chem

2007

Outstanding Teaching Award

Granted to Dr. Varong Pavarajarn
by Chulalongkorn University

2007

PTIP Innovation Awards

Granted to Sirijutarat Covavisaruch
by Petroleum Institute of Thailand (PTIT)

2007

PTIT Fellow Awards

Granted to Dr. Piyasan Praserthdam
by Petroleum Institute of Thailand (PTIT)

2007

Science and Technology Award

Granted to Department of Chemical Engineering
by Thailand Toray Science Foundation

2007

Thailand Toray Science Foundation Research Grant

Granted to Dr. Sorada Kanokpanont
by Thailand Toray Science Foundation

2007

TRF-CHE Outstanding New Researcher Award

Granted to Dr. Bunjerd Jongsomjit
by Thailand Research Fund and Office of Higher Education Commission

2007

2006

Outstanding Scientist Award

Granted to Dr. Piyasan Praserthdam
by Foundation of the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King

2006

Young Scientist Awar

Granted to Dr. Joongjai Panpranot
by Foundation of the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King

2006