เปิดบ้านแนะนำ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting Application

ลงทะเบียนได้ที่ คลิก