กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาชาวิศวกรรมเคมี

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 21 พฤษภาคม 2564 (รอบที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
กรอกใบสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th