จดหมายข่าว BCGeTEC

(Bio-Circular-Green economy Technology & Engineering Center)

ฉบับที่ 5 เดือนเมษายน 2564

: คอลัมน์ MOVE FORWARD พอลิเมอร์ฐานชีวภาพ โดย ศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้าน:

วิศวกรรมพอลิเมอร์ และเกราะกันกระสุน

ฉบับที่ 4 เดือนมีนาคม 2564

: อนาคตอยู่ในอากาศ: พร้อมแค่ไหนกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ สังกะสี-อากาศ

ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

: การนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์: สถานการณ์ อุปสรรค และความท้าทาย

โดย ผศ. ดร.ภัทรพร คิม

ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2564

: “เซลล์เชื้อเพลิงกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า: สถานการณ์ในประเทศไทย”

โดย ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2563

: “N95 for health security and sustainability”

โดย รศ.ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ กดติดตาม เพื่อรับจดหมายข่าวทุกเดือนทางอีเมล์

หรือ ติดต่อศูนย์ BCGeTEC: bcgetec@chula.ac.th