กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาชาวิศวกรรมเคมี

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 (รอบที่ 1)
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 24 เมษายน 2564
กรอกใบสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th

ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก คลิก!

 

ขั้นตอนการรับเข้าและการเลือกสาขา หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี