Open House และสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติและภาคนอกเวลา) เป็นทางการ

Open House และสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

For information contact:

Autchara Pengchan

Tel : 662.218.6878, 80, 82

Email: aewit2521@hotmail.com