รับการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

256

IMG_0029IMG_0051

โดยมีคณะกรรมการจากสภาวิศวกรและกรรมการจากภายนอกรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

2. รศ.ดร.ปิยบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

3. รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา

4. นางสาวธิดารัตน์ ขอประสิทธิ์