การดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ (24 ส.ค.60)

การดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์

ชั้น 10 อาคาร 4 ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

การดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดแบบแปลนให้ผู้ซื้อแบบได้รับทราบ โดยมีผู้ซื้อแบบทั้งสิ้น 22 รายSlide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6