ปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรี ปี 4 ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 ในวันที่ 19 พ.ค.59
เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์กันระหว่างคณาจารย์และนิสิต มีการให้โอวาส ข้อคิดต่างๆแก่นิสิต จากนั้นคณาจารย์และนิสิตได้ร่วมรับประทานอาหารเย็น และมีพิธีมอบรางวัลให้แก่นิสิต